Δραστηριότητες & Νέα
Ανακοινώσεις
 
  • Τροποποίηση Καταστατικού ΕΛΑΣΕΤ: Το ΔΣ της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Δεκ. 2020, ολοκλήρωσε την πρόταση τροποποίησης του Καταστατικού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Σκοπός αυτής είναι να αντιμετωπιστούν κατά κύριο λόγο α) οι δυσκολίες ψηφοφορίας για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) με αλληλογραφία και β) να αποσαφηνιστούν ρητά στο Καταστατικό θέματα που είχαν απασχολήσει κατά καιρούς τόσο τα ΔΣ όσο και τη ΓΣ της Εταιρείας. Η εισηγητική έκθεση και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις βρίσκονται στα πρακτικά του ΔΣ.

    Το ΔΣ αποφάσισε να λάβει χώρα μία άτυπη διαδικτυακή συνάντηση τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 στις 12:00 ώστε όσα μέλη επιθυμούν να εκφράσουν προφορικά τις σκέψεις και προτάσεις τους σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο Καταστατικό. Γραπτές προτάσεις μπορούν να σταλούν μέσω e-mail στο Γραμματέα της Εταιρείας Δρ. Κ. Γοντικάκη. Ως αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής οι τελικές προτάσεις προς την Έκτακτη ΓΣ για την τροποποίηση του κατασταστικού είναι διαθέσιμες εδώ.
    Επιπλέον, το ΔΣ αποφάσισε να προκηρύξει Έκτατη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 στις 12:00 με μοναδικό θέμα την τροποποιήση στο Καταστατικού. Όλα τα μέλη της ΕΛΑΣΕΤ θα ενημερωθούν σχετικά.

  • Υποστήριξη Συνεδρίων: Η Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία προσφέρει οικονομική στήριξη σε υποψήφιους διδάκτορες της Εταιρείας, δηλαδή έκτακτα μέλη, για να συμμετάσχουν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες που θεωρούνται υψίστης σημασίας για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής τους. Από το Νοέμβριο του 2014, εκδίδεται πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων δύο φορές το χρόνο, δηλαδή στις αρχές Νοεμβρίου για συνέδρια κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους (Ιανουάριος-Ιούνιος) και στις αρχές Μαΐου για συνέδρια κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους (Ιούλιος-Δεκέμβριος). Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι στις 15 Δεκεμβρίου και 20 Ιουνίου του κάθε έτους. Το έντυπο της αίτησης διατίθεται εδώ.


Συνέδρια
 
Συμβάντα
Αστρονομικοί Σύλλογοι και Δραστηριότητες στην Ελλάδα
 

 
Σήμερα
   
   
   
   
  Copyright © , Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία